Loading...

Genesis 3

Genesis 2  ‹  Genesis 3  ›  Genesis 4  »  Exodus


ՄԱՐԴՈՒՆ ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ

1

Տէր Աստուծոյ ըրած դաշտին բոլոր գազաններէն աւելի խորամանկ էր օձը։ Ան կնոջ ըսաւ. «Իրա՞ւ Աստուած ըսաւ թէ “պարտէզին որեւէ ծառէն մի՛ ուտէք”»։

2

Կինը օձին ըսաւ. «Պարտէզին ծառերուն պտուղէն կ’ուտենք։

3

Բայց պարտէզին մէջտեղը եղող ծառին պտուղին մասին՝ Աստուած ըսաւ. “Անկէ մի՛ ուտէք եւ անոր մի՛ դպչիք, որպէսզի չմեռնիք”»։

4

Օձը կնոջ ըսաւ. «Ո՛չ թէ “անշուշտ պիտի մեռնիք”։

5

Որովհետեւ Աստուած գիտէ թէ այն օրը երբ անկէ ուտէք՝ ձեր աչքերը պիտի բացուին, եւ աստուածներու պէս պիտի ըլլաք՝ բարին ու չարը գիտնալով»։

6

Կինը՝ տեսնելով թէ ծառը լաւ էր ուտելիքի համար, փափաքելի՝ աչքերուն, եւ ցանկալի՝ 1ուշիմ ըլլալու՝՝ համար, առաւ անոր պտուղէն ու կերաւ։ Նաեւ իրեն հետ եղող իր ամուսինին տուաւ. ա՛ն ալ կերաւ,

7

եւ անոնց երկուքին աչքերը բացուեցան, ու գիտցան թէ մերկ էին։ Ուստի թզենիի տերեւներ կարեցին եւ իրենց գօտիներ ըրին։

8

Երբ օրուան զով ատենը պարտէզին մէջ շրջող Տէր Աստուծոյ ձայնը լսեցին, Ադամ ու իր կինը՝ Տէր Աստուծոյ 2ներկայութենէն պահուըտեցան պարտէզին ծառերուն մէջ։

9

Տէր Աստուած Ադամը կանչեց եւ անոր ըսաւ. «Ո՞ւր ես »։

10

Ան ըսաւ. «Պարտէզին մէջ քու ձայնդ լսեցի ու վախցայ, որովհետեւ մերկ էի, եւ պահուըտեցայ»։

11

Աստուած ըսաւ. «Ո՞վ իմացուց քեզի թէ մերկ էիր. արդեօք կերա՞ր այն ծառէն, որուն մասին քեզի պատուիրեցի՝ որ անկէ չուտես»։

12

Ադամ ըսաւ. «Այն կինը՝ որ ինծի հետ ըլլալու տուիր, ա՛ն ինծի տուաւ ծառէն, ու ես կերայ»։

13

Տէր Աստուած կնոջ ըսաւ. «Ի՞նչ է այս ըրածդ»։ Կինը ըսաւ. «Օ՛ձը զիս հրապուրեց, ու ես կերայ»։


ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԴԱՏԱՍՏԱՆԸ

14

Տէր Աստուած օձին ըսաւ. «Ասիկա ընելուդ համար՝ բոլոր ընտանի անասուններէն ու դաշտին բոլոր գազաններէն անիծեա՛լ ըլլաս. փորի՛դ վրայ պիտի երթաս, եւ կեանքիդ բոլոր օրերը 3հո՛ղ պիտի ուտես։

15

Քու ու կնոջ միջեւ, քու զարմիդ եւ անոր զարմին միջեւ թշնամութիւն պիտի դնեմ։ Ան քու գլուխդ պիտի 4ջախջախէ, իսկ դուն անոր կրունկը պիտի 5խայթես»։

16

Եւ կնոջ ըսաւ. «Քու յղութեանդ ցաւերը մեծապէս պիտի շատցնեմ. տքնելո՛վ որդի պիտի ծնանիս։ Ամուսինիդ պիտի 6բաղձաս, բայց ինք պիտի տիրէ քու վրադ»։

17

Եւ Ադամի ըսաւ. «Որովհետեւ դուն կնոջդ 7խօսքը մտիկ ըրիր, ու կերար այն ծառէն՝ որուն մասին քեզի պատուիրեցի. “Անկէ մի՛ ուտեր”, 8գետինը քու պատճառովդ անիծեա՛լ ըլլայ։ Կեանքիդ բոլոր օրերը ցաւո՛վ պիտի ուտես անկէ.

18

փուշ ու տատասկ պիտի բուսցնէ քեզի, եւ դաշտին բոյսը պիտի ուտես։

19

Դէմքիդ քրտինքո՛վ պիտի ուտես քու հացդ, մինչեւ գետինը վերադառնալդ՝ ուրկէ առնուեցար. քանի որ դուն 9հող էիր, ու հողին պիտի վերադառնաս»։

20

Ադամ իր կնոջ անունը 10Եւա կոչեց, որովհետեւ ա՛ն էր բոլոր ապրողներուն մայրը։

21

Ու Տէր Աստուած Ադամի եւ անոր կնոջ կաշիէ հանդերձներ շինեց ու անոնց հագցուց։


ԱԴԱՄ ՈՒ ԵՒԱ ԴՐԱԽՏԷՆ ԿԸ ՎՌՆՏՈՒԻՆ

22

Տէր Աստուած ըսաւ. «Ահա՛ Ադամ մեզմէ մէկուն պէս եղաւ՝ բարին ու չարը գիտնալու համար. հիմա ձեռքը թող չերկարէ՝ որ կեանքի ծառէն ալ առնէ, ուտէ ու յաւիտեան ապրի»։

23

Ուստի Տէր Աստուած Եդեմի պարտէզէն վտարեց զայն, որպէսզի հողը մշակէ՝ ուրկէ առնուեցաւ։

24

Այսպէս վռնտեց Ադամը. Եդեմի պարտէզին արեւելեան կողմը քերովբէներ դրաւ եւ ամէն կողմ դարձող բոցավառ սուրը՝ կեանքի ծառին ճամբան պահելու համար։1 Կամ՝ տեսնելու
2 Եբր.՝ երեսէն
3 Կամ՝ փոշի՛
4 Եբր.՝ ճզմէ
5 Եբր.՝ ճզմես
6 Կամ՝ հնազանդիս
7 Եբր.՝ ձայնը
8 Կամ՝ հողը
9 Կամ՝ փոշի
10 Այսինքն՝ Կեանք